مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

طرح آموزش تسهیلگران بخش بهداشت

این طرح با همکاری دفتر فرعی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و آموزش سرفصلهای بهداشت فردی ، بهداشت محیط ، آگاهی از بیماریهای واگیر دار و تنظیم خانواده توسط مرکز بهداشت شهرستان به تعداد30 نفر از دانشجویان اتباع با عنوان تسهیلگر از تاریخ 94/07/01به مدت 4 روز و مجموع 16 ساعت و با هدف انتقال این مهارتها توسط تسهیلگران به خانواده های اتباع افغانستانی دارای مدرک اقامتی معتبر مقیم استان کرمان جهت ارتقاء سطح بهداشتی اتباع موصوف انجام می پذیرد.

 


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲